Nie masz konta? Zarejestruj się | Zaloguj się

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Kamerados Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

1.1. Polityka Prywatności Portalu Kamerados.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu Kamerados.pl oraz oferentów Portalu Kamerados.pl, zwanych "Oferentami", zebranych i zarządzanych przez Spółkę Kamerados.pl z siedzibą w Katowicach i obejmuje wszystkie dane zebrane i zgromadzone w bazie danych Portalu Kamerados.pl, zwane „Zbiorem Danych Kamerados”.

1.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności ochrona danych osobowych Użytkowników Portalu Kamerados.pl oraz Oferentów Portalu Kamerados.pl przetwarzanych w Zbiorze Danych Kamerados.pl poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających zapewnić bezpieczeństwo powyższych danych.

1.3. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu Kamerados.pl, chyba że jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stanowią inaczej.

2. Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2.1. Administratorem Zbioru Danych Kamerados.pl zebranych w Portalu Kamerados.pl jest Kamerados Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Kamerados Sp. z o.o. odpowiada za prawidłowe przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Kamerados.pl, włączając w to dane osobowe oraz dane pozostałe, których przetwarzanie zostało powierzone przez Kamerados Sp. z o.o. innym podmiotom na podstawie stosownej umowy.

2.2. Realizacja niniejszej Polityki Prywatności należy do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3. Dopełnienie obowiązku informacyjnego

3.1. Kamerados Sp. z o.o. – informuje Użytkowników o:

3.1.1. Adresie i pełnej nazwie administratora danych Zbioru Danych Kamerados.pl (patrz pkt. 2.1).

3.1.2. Celu zbierania ich danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych (lub kategoriach odbiorców) (patrz pkt. 8.1);

3.1.3. Prawie Użytkowników do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (patrz pkt. 11);

3.1.4. Dobrowolności podawania danych osobowych przez Użytkowników (patrz pkt. 5.3).

3.1.5. Informacje określone w pkt. 3.1 są przekazywane Użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych www.kamerados.pl, jak również mogą być przekazywane w inny sposób, jaki Kamerados Sp. z o.o. uzna za właściwy.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Kamerados Sp. z o.o. przetwarza dane zgromadzone w Zbiorze Danych Kamerados.pl w celu realizacji programów promocyjnych oraz zobowiązań względem Użytkowników Portalu Kamerados.pl wynikających z Regulaminu Portalu Kamerados.pl, oraz, zgodnie z treścią zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w celach handlowych, marketingowych i promocyjnych, stosownie do treści zgody udzielonej przez Użytkowników.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Kamerados Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem (podstawa prawna: Art. 23 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zwanej dalej "Ustawą").

5.2. Kamerados Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych i reklamowych na podstawie zgody na przystąpienie do Portalu Kamerados.

5.3. Udostępnienie przez Użytkowników danych osobowych na rzecz Kamerados Sp. z o.o. następuje dobrowolnie.

5.4. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2 w drodze zapisu elektronicznego (poprzez dokonanie rejestracji na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.1) lub w inny sposób określony w Regulaminie Portalu Kamerados.pl, lub wskazany przez Kamerados Sp. z o.o. (np. na formularzach ankiet lub podczas rozmowy telefonicznej).

5.5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2, Kamerados Sp. z o.o. przetwarza dane Użytkownika na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązań Kamerados Sp. z o.o. względem takiego Użytkownika wynikających z Regulaminu Portalu Kamerados.

5.6. Kamerados Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Użytkownika w celach innych niż wskazane w pkt. 4.1 chyba, że:

5.6.1. Kamerados Sp. z o.o. będzie uprawniona na mocy Ustawy do przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach bez uzyskania zgody Użytkownika,

5.6.2. Kamerados Sp. z o.o. uzyska uprzednią zgodę Użytkownika, wyrażoną w odpowiedniej formie, na przetwarzania jego danych osobowych w innych celach.

6. Zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

6.1. Kamerados Sp. z o.o. przetwarza dane uzyskane od Użytkowników:

6.1.1. W wyniku przystąpienia do Portalu (dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.2 lub przekazane Kamerados Sp. z o.o. w inny sposób określony w Regulaminie Portalu, lub wskazany przez Kamerados Sp. z o.o.);

6.1.2. W trakcie nabywania przez Użytkownika, przy użyciu Konta Użytkownika, towarów lub usług od Partnerów Zarządzającego Portalem (dane o charakterze transakcyjnym);

6.2. Kamerados Sp. z o.o. może używać adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub innych nośników komunikacji elektronicznej Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań względem Użytkowników oraz udzielania porad lub informowania o zmianach i nowościach w usługach świadczonych w Portalu Kamerados.pl lub prowadzenia innej korespondencji związanej z uczestnictwem w Portalu Kamerados.pl. Adres taki może być również, w stosunku do Użytkowników, którzy udzielili zgody, o której mowa w pkt. 5.2., wykorzystywany do przesyłania Użytkownikom informacji o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym.

7. Dokładność danych osobowych

7.1. Kamerados Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników o takiej treści, jakie zostały jej przekazane przez Użytkowników.

7.2. Kamerados Sp. z o.o. uaktualnia dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Zbiorze Danych Kamerados.pl w miarę ich uaktualniania przez Użytkowników.

7.3. Każdy Użytkownik powinien informować Kamerados Sp. z o.o. o zmianie swoich danych osobowych, które są przetwarzane w Zbiorze Danych Kamerados.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Kamerados.pl, w celu umożliwienia Kamerados Sp. z o.o. :

7.3.1. Aktualizacji danych osobowych danego Użytkownika przetwarzanych w Zbiorze Danych Kamerados.pl, oraz

7.3.2. Wywiązania się z zobowiązań Kamerados Sp. z o.o. względem Użytkownika wynikających z Regulaminu Portalu Kamerados.pl.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych

8.1. Kamerados Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Kamerados.pl jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, mogą być udostępnione Użytkownikom Portalu Kamerados pl. zgodnie z zapisem pkt. 4.1.

8.2. Kamerados Sp. z o.o. nie oddaje do używania, nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom lub osobom indywidualnym, z zastrzeżeniem, że Kamerados Sp. z o.o. :

8.2.1. Może przekazać dane osobowe Użytkownikom Portalu Kamerados.pl na zasadach określonych w pkt. 8.1, oraz

8.2.2. Może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 9.1.4. W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione przez Kamerados Sp. z o.o. agencjom marketingowym.

8.2.3. Kamerados Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe przetwarzane w Zbiorze Danych Kamerados.pl, jeżeli będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa.

9. Zabezpieczenia danych osobowych

9.1. Kamerados Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.

9.1.1. Kamerados Sp. z o.o. chroni dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem ich przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, zniekształceniem lub nieupoważnionym usunięciem.

9.1.2. Kamerados Sp. z o.o. chroni wszystkie dane osobowe Użytkowników niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane.

9.1.3. Stosuje się następujące środki ochrony danych osobowych:

9.1.3.1. Środki ochrony fizycznej, np. całodobowa ochrona budynku, w którym umieszczone są serwery zawierające Zbiór Danych Kamerados.pl (m.in. przy wykorzystaniu systemu monitoringu), stosowanie zamków elektronicznych do pomieszczeń oraz systemu alarmowego;

9.1.3.2. Środki organizacyjne, np. ograniczenie dostępu do Zbioru Danych Kamerados.pl, zobowiązanie pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych do zachowania poufności, szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

9.1.3.3. Środki w ramach oprogramowania, np. stosowanie autoryzacji dostępu do Zbioru Danych Kamerados.pl poprzez wprowadzenie haseł, stosowanie wygaszaczy ekranów, zainstalowanie urządzeń eliminujących zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej oraz urządzeń podtrzymujących zasilanie w przypadku jego awarii, stosowanie zabezpieczeń przy przesyłaniu danych np. przesyłanie danych przy wykorzystaniu technologii szyfrującej, ochrona serwera, na którym znajduje się Zbiór Użytkowników Portalu Kamerados.pl od strony sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu tzw. firewall, prowadzenie rejestru logowań do Zbioru Danych Kamerados.pl.

9.1.4. W razie powierzenia przez Kamerados Sp. z o.o. przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi zgodnie z Art. 31 Ustawy, Kamerados Sp. z o.o. zobowiąże taki podmiot do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w stosownej umowie łączącej Kamerados Sp. z o.o. z takim podmiotem oraz zgodnie z instrukcjami Kamerados Sp. z o.o., w tym, w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane zastosuje wymagane prawem środki ochrony fizycznej, środki organizacyjne i środki w ramach oprogramowania mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych Kamerados.pl.

9.1.5. Kamerados Sp. z o.o. informuje swoich pracowników o polityce i procedurach ochrony danych osobowych.

9.1.6. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych ze Zbioru Danych Kamerados.pl, dane te będą usuwane ze szczególną starannością, w taki sposób by uchronić je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

9.1.7. Kamerados Sp. z o.o. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo będą do Zbioru Danych Kamerados.pl wprowadzane oraz komu będą przekazywane.

9.1.8. Kamerados.pl Sp. z o.o. – prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Kamerados.pl. Osoby, mające dostęp do takich danych osobowych, zobowiązane są do zachowania ich w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.

9.1.9. Kamerados Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez operatorów stron internetowych, z którymi można połączyć się poprzez strony internetowe www.kamerados.pl i zaleca użytkownikom swoich stron internetowych zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez takiego operatora przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.

9.2. Cookies i Log Files

9.2.1. Cookies mogą być używane w niektórych strefach strony internetowej www.kamerados.pl. Cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym użytkownika, który śledzi nawigację strony - cookie może być przykładowo używany do przechowywania informacji dotyczących rejestracji, w taki sposób, by użytkownik nie musiał podawać ich przy każdorazowym odwiedzaniu strony.

9.2.2. W celu stworzenia statystyki użytkowników stron internetowych www.kamerados.pl, Kamerados Sp. z o.o. może rejestrować pewne informacje takie jak np. domena czy typ przeglądarki, aby identyfikować kategorie użytkowników. Powyższe informacje w żadnym wypadku nie pozwolą na identyfikację użytkownika.

10. Uzyskiwanie informacji

10.1. Kamerados Sp. z o.o. udostępnia niniejszą Politykę Prywatności Użytkownikom oraz innym zainteresowanym osobom na stronach internetowych www.kamerados.pl, o których mowa w pkt. 3.2 lub w inny sposób.

11. Kontrola danych osobowych przez Użytkownika

11.1. Każdy Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Kamerados.pl, a zwłaszcza:

11.1.1. Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

11.1.2. Prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych;

11.1.3. Prawo do uzyskania informacji od kiedy jego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych oraz prawo żądania podania treści tych danych w powszechnie zrozumiałej formie;

11.1.4. Prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe,

11.1.5. Prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania jego danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

11.1.6. Prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli takie dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

11.1.7. Prawo do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, w przypadkach określonych w Ustawie,

11.1.8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w Ustawie.

11.2. Wszelkie żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 powinny być skierowane do Kamerados Sp. z o.o., na adres pocztowy lub drogą poczty elektronicznej na adres info@kamerados.pl oraz powinny identyfikować osobę występująca z pytaniem, żądaniem i sprzeciwem (tzn. należy wskazać imię, nazwisko, datę urodzenia osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz numer telefonu komórkowego).

11.3. Żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 mogą być zgłoszone przez Użytkowników w dowolny sposób, jednakże ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych Kamerados.pl, Kamerados Sp. z o.o. zaleca występowanie z żądaniami i sprzeciwami na piśmie. Zastosowanie formy pisemnej nie ma na celu ograniczenia uprawnień kontrolnych Użytkownika, ale ochronę jego danych osobowych przed nieupoważnionym udostępnieniem osobom trzecim. Umożliwienie Użytkownikowi kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych wymaga bowiem identyfikacji osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz udokumentowania złożenia takiego żądania lub sprzeciwu.

11.4. Użytkownik może zostać obciążony niezbędnymi kosztami związanymi z dopełnieniem przez Kamerados Sp. z o.o. obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej. W każdym przypadku Użytkownik zostanie jednak poinformowany o wysokości takich kosztów przed ich poniesieniem przez Kamerados Sp. z o.o.

11.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt. 11.1 (11.1.1), (11.1.2), (11.1.3), (11.1.4) i (11.1.5), nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

11.6. Na wniosek Użytkownika, zgłoszony w sposób przewidziany w pkt. 11.2, Kamerados Sp. z o.o. jest zobowiązany, w terminie do 30 dni, poinformować o przysługujących Użytkownikowi prawach na mocy Ustawy.

11.7. Kamerados Sp. z o.o. ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia danych w przypadkach przewidzianych w Ustawie.

Firma Kamerados Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
facebook