Nie masz konta? Zarejestruj się | Zaloguj się

Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu Camerados Sp. z o.o.

 1. Prawnym właścicielem ogólnopolskiego portalu ślubnego camerados.pl, zwanego dalej Portalem, jest firma Kamerados Sp. z o.o. z siedzibą w 40-189 Katowice, przy ul. Leopolda 31, zwana dalej Właścicielem.
 1. Prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portlu, są regulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnych wytycznych dobrego wychowania. Każdy Użytkownik wraz z chwilą rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią, akceptacji oraz przestrzegania wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu – jest to warunek konieczny do korzystania z zasobów Serwisu.
 1. Portal dostępny jest pod adresami:
  http://camerados.pl
  http://kamerados.pl
 1. Osoba odwiedzająca Portal w celach informacyjnych będzie dalej nazywana Użytkownikiem.
 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z wyłączeniem usług, które są płatne od razu za zgodą Użytkownika oraz wyszczególnionych w kolejnych punktach jako płatne czy nowych funkcjonalności, które oferowane zostaną w przyszłości.
 1. Użytkownik przeglądający treści zawarte na stronach Portalu może je wydrukować tylko na użytek własny.
 1. Logotypy, opisy, zdjęcia, zawarte w wizytówkach firm są ich własnością i nie mogą zostać użyte do celów komercyjnych.
 1. Treści znajdujące się na stronach Portalu chronione są prawami autorskimi i nie mogą zostać wykorzystane do celów komercyjnych.
 1. Za naruszenie praw osób trzecich, poprzez umieszczenie na stronach Portalu treści chronionych prawami autorskimi, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który te treści zamieszcza.

10. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana,

c) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

e) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,

f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,

g) zapoznał się i zaakceptował Politykę Prywatności oraz zobowiązuje się ją przestrzegać,

h) ma świadomość, że Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje podane informacje na użytek własny i do celów statystycznych oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r.),

i) przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Portalu mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu. Wyrejestrowanie się z serwisu następuje poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres admin@camerados.pl informacji o rozwiązaniu umowy. Konto zostanie usunięte w ciągu 24 godzin.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie, bądź zablokowanie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy czy innych Użytkowników.
 1. Redakcja Portalu ma prawo do weryfikacji oraz ew. modyfikacji lub usunięcia treści zamieszonej przez Użytkownika, jeżeli treść ta jest wulgarna, niezwiązana z tematyką strony, narusza podstawowe zasady etyki lub jest niezgodna z prawem polskim. Ponieważ jednak nie jest możliwe przeczytanie każdej informacji zamieszczonej na Portalu przez Użytkowników informacje zawarte w sekcjach Forum i Społeczność, na stronach par ślubnych i firm wpisy tam zawarte wyrażają poglądy i opinie jego autora, a nie właścicieli, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza informacjami pisanymi przez nich) portalu Camerados.pl i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
 1. Porady oraz treści artykułów znajdujące się na stronach Portalu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek działań.
 1. Redakcja Portalu ma prawo do usunięcia treści, mających charakter komercyjny, zamieszczonych na stronach Portalu bez porozumienia z ich Właścicielem.
 1. Treści reklamowe publikowane na stronach Portalu nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu prawa. Właściciel nie odpowiada za treść reklam znajdujących się na stronach Portalu.
 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Portalu obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 1. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
Firma Kamerados Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
facebook